kindermishandeling

De wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is per januari 2013 in werking getreden. Pomydo heeft de plicht een meldcode te hanteren bij vermoedens of signalen van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Verder legt de wet de plicht op om binnen de organisatie een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Deze is deskundig betreffende de Meldcode en het protocol kindermishandeling die worden gehanteerd binnen Pomydo.

Geweld tegen kinderen is in strijd met het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Deze verdragen heeft Nederland ondertekend. Tevens is in het Burgerlijk Wetboek is sinds 2007 de bepaling opgenomen dat ouders en opvoeders in de verzorging en opvoeding van kinderen geen geestelijk of lichamelijk vernederende behandeling mogen toepassen.

Desondanks zijn er in Nederland meer dan 107.000 slachtoffers van kindermishandeling per jaar en het komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle culturen. Ter illustratie: in een schoolklas van dertig kinderen wordt gemiddeld ten minste één kind mishandeld. Bij 82% van de meldingen die de organisatie ‘Veilig thuis’ ontvangt, blijkt er inderdaad sprake van kindermishandeling. Het is daarom goed mogelijk dat er onder de kinderen die Pomydo bezoeken zich slachtoffers van kindermishandeling bevinden.

Wanneer ouders of medewerkers van Pomydo een vermoeden hebben van kindermishandeling, dan kunnen zij dit bespreken met Yvonne of met de aandachtsfunctionaris van Pomydo, Marjolein.

Buiten Pomydo kan contact gezocht worden met de organisatie ‘Veilig thuis’. Die organisatie fungeert als centraal advies- en meldpunt bij vermoedens van kindermishandeling. Er kan advies worden ingewonnen over kindermishandeling en/of er kan melding worden gedaan van een vermoeden van kindermishandeling.