Een klacht, wat nu?

Het allerbelangrijkste op het gebied van klachten en het voorkomen daarvan is het goed communiceren met de ouders. Vaak komen klachten voort uit een gevoel van onbehagen en het gevoel niet gehoord te worden. Het klachtenbeleid van Pomydo is vanuit dit oogpunt opgezet.

Als er een klacht is en het gaat verder dan een verzoek of klacht die direct bij de pedagogisch medewerkers gelegd kan worden, dan kunnen de ouders dit mondeling en/of schriftelijk melden aan Yvonne. Samen zullen we zoeken naar een oplossing die voor beide partijen een gevoel van tevredenheid oplevert.

Blijft er een onbevredigend gevoel bij een van de partijen dan moet er verder gekeken worden. Pomydo is aangesloten bij een geschillencommissie waar ouders te allen tijde terecht kunnen. Als dat tot een oplossing leidt, volgt er na afloop nog een evaluatiegesprek om het gevoel van vertrouwen te herstellen.

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Yvonne zal hetgeen besproken is, nooit zonder toestemming met anderen bespreken.

Klachten worden altijd vastgelegd en ook het verloop van de afhandeling en de oplossing worden beschreven in een verslag dat achteraf wordt gemaakt. Deze verslagen worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van het kwaliteitsbeleid. Er zijn klachtenformulieren en klachtenregistratieformulieren om alles overzichtelijk vast te leggen.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl