Kosten en Betaling

Kosten
De prijzen voor de kinderopvang op Pomydo zijn gemiddeld, maar liggen wel hoger dan de prijs die door de overheid als maximum wordt gehanteerd. Op dit moment ligt de uurprijs van het kinderdagverblijf op € 8,60 en die van de naschoolse opvang op € 7,99. De prijs gaat elk jaar (per 1 januari) met een bepaald percentage omhoog. Dit percentage ligt de laatste jaren rond de 2%. Voor het plaatsen van meerdere kinderen uit één gezin wordt geen korting gegeven. Ook vakanties of vrije dagen kunnen niet ingehaald en worden ook niet gerestitueerd.

Download prijslijst 2020 Naschoolse opvang

Download prijslijst 2020 Kinderdagverblijf

Betaling
De ouderbijdrage wordt maandelijks gefactureerd en dient betaald te zijn op de 26ste van de voorafgaande maand. Ook bij ziekte en vakantie moet gewoon worden doorbetaald. Er is een betalingsreglement opgesteld en dat wordt strikt nageleefd; dit om wanbetaling tegen te gaan. Ouders kunnen via een machtigingsformulier kinderopvang Pomydo machtigen om de ouderbijdrage maandelijks zelf te incasseren. De bijdrage zal dan geïncasseerd worden op de laatste werkdag van de maand. Ouders kunnen deze machtiging te allen tijde weer intrekken.

Download machtiginsformulier