theorie achter pomydo

Ons doel is het bieden van een evenwichtige basis (naast die van thuis) voor de verdere groei en ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, creatieve, weerbare en tolerante mensen. Daarbij gaan we uit van de basisrechten van het kind:
Ieder kind is een uniek en ondeelbaar mens. Gedrag is een wisselwerking tussen kind en omgeving.
Ieder kind heeft recht op onvoorwaardelijke zorg. (Die hoeft nooit verdiend te worden!) De acceptatie van de kinderen is onvoorwaardelijk, inclusief “problemen”.
Ieder kind heeft recht op een zo normaal mogelijke leefwijze.
Hiervoor is nodig een warme overzichtelijke omgeving en een opvoeding die is gebaseerd op menselijke ervaringskennis waarvan intuïtie een belangrijk aspect is.

Routinehandelingen geven het dagelijks leven vorm. Opstaan, wassen en aankleden, eten, zinvolle activiteiten en naar bed gaan: om als menselijk sociaal wezen te functioneren, zijn deze routineactiviteiten levensbelangrijk. Het zijn zaken die niet structureel uit het dagelijks leven zijn weg te denken. Routines zijn een praktische uitwerking van het recht op onvoorwaardelijke zorg. Ze vormen een basis. Routines mogen nooit een inzet van strijd worden. Ze zijn vanzelfsprekend.

Natuurlijk zijn er wel conflicten. Het mag echter nooit zo zijn dat het kind zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt of spullen vernielt. Dat is een absolute grens waarover NOOIT wordt onderhandeld. Er zijn ook conflicten waar wel degelijk over kan worden onderhandeld. In die conflicten is het belangrijk dat beide partijen winnen, dus ook het kind. Zo bereik je via een omweg toch je doel zonder dat het kind denkt te hebben verloren.

Een belangrijk gegeven is dat een kind door zich te hechten (aan moeder/vader) normen en waarden van buiten in zichzelf overneemt. (=internaliseren). Een kind doet dit in eerste instantie om zorg en liefde niet te verliezen; in een latere fase heeft het kind zich de normen en waarden eigen gemaakt.

In de huidige westerse maatschappij waarin wij leven, gelden de basisrechten van het kind. De nog altijd meest gebruikelijke leefvorm waarin aan deze basisrechten tegemoet gekomen wordt, is die van het gezin. Het is echter zo dat het gezin als hoeksteen van de samenleving niet meer is wat het ooit was, en er zijn vele varianten en aanvullingen op de gezinssamenleving ontstaan.

De kinderopvang is één van die, zich steeds verder ontwikkelde aanvullingen en speelt naast het gezin een belangrijke rol bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Het verschil met de situatie binnen het gezin is dat de relatie tussen de leidster en een kind niet alleen affectief is, maar ook professioneel. Door observatie, communicatie binnen het team en kennis kan een leidster de ontwikkeling van het kind gericht volgen en eventueel daar waar nodig ondersteunen. Ook kan de ruimte zodanig worden ingericht dat die veilig en uitdagend is, zowel fysiek als sociaal.

Binnen de kinderopvang vind je het volgende systeem:

Systeem Pomydo

In een adequaat functionerende groep zijn de 3 systemen herkenbaar:
1 Het volwassensysteem draagt de verantwoordelijkheid voor het kindsysteem
2 Het kindsysteem is dan ook afhankelijk van het volwassensysteem.
3 Tezamen geeft dit een eenheid: het groepssysteem.

Alle leden van de groep vormen een “wij” en ieder voelt zich lid van het geheel. Het onderscheidt zich van andere systemen. Het heeft bv zijn eigen grenzen. Niet iedereen kan “zomaar” lid worden of weggaan. Verder zullen de volwassenen in het volwassensysteem eveneens een “wij” vormen. Zij zijn en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen. Tenslotte geldt ook dat de kinderen een “wij” vormen. Zij staan allen op dezelfde wijze in relatie met de volwassenen. Wanneer dit goed functioneert, is dit systeem in onze maatschappij een goede vorm om tegemoet te komen aan de belangen en basisbehoeften van kinderen.

Binnen Pomydo vind je dit systeem op een bijzondere manier terug. De meeste kinderen maken hun KDV- of NSO-tijd bijna helemaal vol en veel van hen stromen ook door van KDV naar NSO. Hierdoor is er een grote continuïteit in het leven van de kinderen (en hun ouders). Dit wordt nog versterkt door het feit dat Pomydo een relatief stabiel team kent en bovendien een open-deurenbeleid voert. Er is veel contact tussen de groepen en de medewerkers kennen alle kinderen en vice versa. Er is sprake van een grote gezamenlijkheid zowel binnen het kindsysteem als het volwassensysteem, en daardoor dus ook binnen het groepssysteem.